×

Reactie van het Afvalfonds Verpakkingen op het NPCE

Donderdag 09 februari 2023
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Staatssecretaris Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) gepubliceerd. Het is een goede zaak dat het vraagstuk van circulaire economie door het kabinet in samenhang wordt beschreven. Het Afvalfonds Verpakkingen steunt de urgentie om kritisch te kijken naar het gebruik van verpakkingen, waaronder plastic. Het Afvalfonds is verantwoordelijk voor het realiseren van de recycling- en circulariteitsdoelstellingen voor verpakkingen. In Nederland is tachtig procent van alle op de markt gebrachte verpakkingen gerecycled. "Wij nemen als kennispartner en ketenregisseur graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We kijken altijd hoe het voor de bij ons aangesloten bedrijven nog beter kan: hoe kunnen we de kringloop voor verpakkingen verder sluiten zodat de producenten/importeurs het gerecyclede verpakkingsmateriaal weer terugkrijgen als grondstof voor nieuwe verpakkingen. Dat is goed voor het behoud van grondstoffen, het milieu én voor de economie. Daarbij zijn goede recyclebaarheid, kwaliteit en standaardisatie van inzamelsystemen cruciaal", laat het Afvalfonds weten.

In het NPCE wordt gesproken over het verder stimuleren van goede recyclebaarheid, bijvoorbeeld met tariefdifferentiatie. Deze aanpak past het Afvalfonds Verpakkingen al sinds 2019 met succes toe in de praktijk. Via tariefdifferentiatie stimuleren wij producenten en importeurs beter en vaker onderscheid aan te brengen tussen goed recyclebare en slecht recyclebare verpakkingen. “We willen hier in 2024 een stap verder mee gaan. Door bijvoorbeeld verpakkingen gemaakt van gerecycled plastic te belonen met een lager tarief* om zo het gebruik van gerecycled plastic te stimuleren”, aldus algemeen directeur Hester Klein Lankhorst.
 
Standaardisering inzamelsystemen
Het Afvalfonds ziet het gebruik van gerecycled plastic in nieuwe verpakkingen steeds belangrijker worden. Dit levert milieuwinst op en helpt grondstoffenschaarste tegengaan. Om gerecycled plastic te kunnen gebruiken voor nieuwe verpakkingen is een hoge en constante kwaliteit nodig, dit vraagt ook om een verbetering van de kwaliteit van het ingezamelde plastic. Klein Lankhorst: “Wij kijken met interesse uit naar de uitwerking van de in het NPCE aangekondigde verkenning naar de (on)mogelijkheden van meer landelijke standaardisering van afvalscheiding en bieden graag onze expertise aan. We geloven in de kracht van eenvoud: we moeten het de consument makkelijker maken om afval goed te scheiden. Standaardisering is cruciaal daarbij. Als we het makkelijker maken, zal er beter en meer verpakkingsafval worden gescheiden en dat is goed voor een circulaire economie.” Daarom werkt het Afvalfonds samen met bijvoorbeeld gemeenten aan oplossingen om beter in te zamelen. Terecht wordt in het NPCE aandacht gevraagd voor vervuilde afvalstromen die niet meer geschikt zijn voor recycling. Ook deelt het Afvalfonds de in het rapport genoemde noodzaak tot meer recyclecapaciteit binnen Europa. Het Afvalfonds bekijkt hierin ook zelf de mogelijkheden.
 
Plastic Wijzer
De gestelde ambities en doelen in het NPCE sluiten goed aan bij de Plastic Wijzer. Dit is de visie van het Afvalfonds Verpakkingen hoe we in de toekomst in Nederland samen omgaan met circulair plastic. Hierin is naast recycling ook een belangrijke rol voor reduce en reuse van verpakkingen weggelegd net als het terugdringen van zwerfafval en microplastics. In de Plastic Wijzer staat het gebruik van gerecycled plastic in nieuwe verpakkingen centraal, net als in het NPCE. De Plastic Wijzer wordt op 7 maart gepresenteerd aan staatssecretaris Heijnen van I&W. 
 
Tot slot: het ultieme doel van ons allen is alle partijen in de keten van verpakkingen en -recycling én de (lokale) overheid te bewegen tot circulaire bedrijfsvoering en dat uiteindelijk consumenten hun gedrag veranderen. Het NPCE helpt ons daarbij scherp te blijven, te focussen en beter samen werken. Het Afvalfonds Verpakkingen is met het Ministerie in gesprek over de concrete uitwerking van het programma. 


* Producenten betalen aan het Afvalfonds een tarief voor de recycling van hun verpakkingen, de afvalbeheerbijdrage.