×

Appèl aan staatssecretaris: maak inzet recyclaat aantrekkelijk

Woensdag 10 februari 2021
Terug naar overzicht
Deel dit artikel

Het ‘trekkersteam’ Transitieagenda Kunststoffen is bezig met de afronding van het Actieplan Toepassen Recyclaat. Dit actieplan is het antwoord op de stagnerende afzet van gerecycled plastic. De nood is hoog, om die reden brengt het team de kernboodschap nu al naar buiten. Het moet veel aantrekkelijker worden om recyclaat in te zetten en daarbij is actie van de overheid noodzakelijk. Naast een dringend beroep op producenten en merkeigenaren wordt van de overheid verwacht dat ze circulair gaat inkopen en de productie en inzet van recyclaat met adequate regelgeving ondersteunt. De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt en vervolgens aangeboden aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W).

Vraag vlot trekken op korte termijn

Volgens het Transitieteam moet het aantrekkelijker worden om recyclaat in te zetten. Dat vraagt eerst om design for sustainability. Ook dienen de inzameling en sortering te worden geoptimaliseerd en dient grensoverschrijdend transport van te recyclen grondstoffen binnen de EU gefaciliteerd te worden. Technische specificaties gericht op productfamilies zijn nodig. Tevens is een goede kwaliteit noodzakelijk voor producenten. Eén van de aanbevelingen is per productgroep een haalbaar minimum percentage circulaire grondstoffen op te nemen. Van de overheden wordt verwacht dat zij circulair inkopen.

Lange termijn perspectief; duidelijkheid overheid noodzakelijk
Als NRK en Plastics Europe steunen we de kernboodschap. De rubber- en kunststofindustrie kiest in de volle breedte haar weg naar duurzaam verantwoord en kwalitatief genormeerd recyclaat en hergebruik. Van de overheid verwachten wij actieve regie: een level playing field voor vergelijkbare kwaliteiten van recyclaat, biobased en virgin grondstoffen zodat bedrijven kunnen functioneren met focus op continuïteit, duurzaamheid en rendement. Dat is nu nog niet de realiteit. Het vraagt vooral afstemming tussen industrie en overheid.

Forse investeringen nodig
Om onze gezamenlijke ambities waar te maken moeten overheid, inzamelaars, sorteerders, mechanische en chemische recyclers en merkeigenaren fors investeren. Dat moet onder andere ertoe leiden dat in de toekomst via chemische recycling ook de lastige reststromen kunnen opgewerkt tot circulaire grondstoffen (250 kton in 2030). Bij voldoende marktvraag zullen recyclingbedrijven versneld investeren in hoogwaardige mechanische-recycling-capaciteit (750 kton in 2030). Ook plastics producenten zijn bereid fors in chemische recycling te investeren. Voorwaarde is dat de overheid deze ontwikkelingen met een level playing field beleid ondersteunt. Bedrijven hebben een lange-termijn perspectief nodig voor hun forse investeringen. “Willen we uiteindelijk toegroeien naar een circulaire economie, dan moeten de nationale en Europese overheden de industrie ondersteunen om de hiertoe noodzakelijke investeringen te doen. Producten moeten zodanig worden ontworpen dat ze beter recyclebaar zijn. Verder is de continuïteit t.a.v. de beschikbare reststromen essentieel. Door differentiering van EPR-tarieven kunnen zowel de recycleerbaarheid van de producten als de toepassing van recyclaat structureel worden gestimuleerd”, stelt Theo Stijnen, directeur PlasticsEurope Nederland.

Overheidsregie vereist
“In de kernboodschap wordt terecht gekozen tegelijk te werken aan vraag, aanbod en overheidsregie. De markt is nog veel te terughoudend over de inzet van recyclaat. Als recyclers roepen we merkeigenaren en fabrikanten dringend op om daar waar het kan recyclaat in te zetten. En het is aan de overheid voor het level playing field te zorgen. Dan kunnen wij als recyclers de noodzakelijke investeringen doen. Samen recyclaat breed inzetten geeft concreet inhoud aan de transitie naar de circulaire economie.”, stelt Mathijs Veerman namens NRK Recycling.

“Willen we de doelstellingen halen, dan is een actieve regie van zowel de Nederlandse overheid als de Europese Unie noodzakelijk. Ook dient er meer aandacht te zijn voor de inzameling en recycling van lang-cyclische producten. Herijking van de wet- en regelgeving voor inzet van recyclaat voor voedselcontactverpakkingen is dringend nodig. Dat vraagt om zorgvuldige én vooral snellere procedures. De noodzakelijke investeringen zijn fors, daar moet een helder toekomstbeeld tegenover staan”, vult Erik de Ruijter directeur beleid NRK aan.